തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Friday, 4 November 2016

പാചകം ഗ്യാസ് അടുപ്പില്‍
ഉച്ചഭക്ഷണമുണ്ടാക്കാന്‍ സ്കൂളില്‍ രണ്ട്ഗ്യാസ് അടുപ്പുകള്‍ സജ്ജമാക്കി.വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് അനുവദിച്ച
അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് പുറമെ ഇരുപത്തഞ്ചായിരംരൂപ കൂടി ചെലവുവന്നു.പുകയൊഴിയുന്ന പാചകപ്പുര
ആഹ്ലാദകരമായ
കാഴ്ചതന്നെ.


No comments:

Post a Comment