തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Tuesday, 3 March 2015

ഗണിത പരിശിലന ക്യാമ്പ്

കക്കാട്ട് ഗവ.ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂളില്‍ എല്‍.പി വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി നടത്തിയ ഗണിത ക്യാമ്പില്‍ നിന്ന്












No comments:

Post a Comment